当前位置:首页 -小学语文试卷 - 小学五年级语文试题 - 正文*

五年级语文下词语复习试题

2014-5-11 0:09:10下载本试卷

五年级语文下词语复习试题

ɡē yáo luǒ lù jì mò bènɡ tiào páo xiào huānɡ shān yě lǐnɡ

(  ) (  )(  )(   ) (  ) (     )

zhī fán yè mào chénɡ qiān yínɡ bǎi pēn fā yǐ kào lán ɡǎn

(     ) (     ) (  ) (  ) (  )

niǔ kòu  wànɡ shènɡ  huān chànɡ sì zhī  zuò wú xì dì niànɡ xuě

(  )(    )(    )(   )(     ) (    )

 pǔ sù mò zhī mò xiě huā bàn bīnɡ qīnɡ yù jié lí bā hú dié

(  ) (  ) (   ) (    )(      )(  )(  )

jī chǐ  rǔ bái zhí xínɡ  kònɡ zhì huá qiáo  xiá ɡǔ  zhènɡ shí

(  )(  )(  )(    )(    )(   )(   )

rónɡ yán ɡuǒ xié lì rú mǎ línɡ shǔ jià jiē  xì jūn sì yǎnɡ

(  ) (  )(   )(   )(  )(   )(  )

xiào lǜ yòu rén bào zào pí qì ɡān zào mánɡ yǎ  chénɡ dù

(  ) (  )(  ) (  ) (  ) (  )(   )

bù qū bù náo rú jī sì kě yè yǐ jì rì wú xī  huì shān jī fèn

(     )(     )(     )(   )(  )(  )

fù ráo  yuè tán xiǎnɡ yǒu shènɡ yù  bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ  pài qiǎn

(  )(  )(      )(       )(    )

jìnɡ yǐnɡ chén bì shì bù kě dānɡ mǎ tou  yí qì quán tou 

(     ) (    )(  ) (  )(   )

zènɡ sònɡ sī liè  fàn wéi huà xiǎn wéi yí yán zhèn yǐ dài rù yù

(   )(   )(  )(    )(    )(  )

kù xínɡ tài shān chǐ rǔ  nú lì ɡǒnɡ xínɡ duì wu jūn lì zhàn xuē

(  )(    )(   )(  )(    )(   )(   )(  )

tónɡ ɡē mó nǐ jǔ shì wú shuānɡ ánɡ shǒu tǐnɡ xiōnɡ wéi miào wéi xiào

(  )(  )(    )(      )(     )

jué wú jǐn yǒu āi jí fén mù shī tǐ lún kuò mó tiān dà shà

(     ) (   )(  ) (  )(    )(     )

qì chénɡ jǔ shì wén mínɡ zì bēi ōu zhōu shēnɡ yá bó wù ɡuǎn

(    )(    ) (   ) (   )(    )(   )

zhuānɡ shì cǎo pínɡ yōu yǎ jiē tóu xiànɡ wěi  shān qīnɡ shuǐ xiù

(    )(   )(  )(     )(      )

xīnɡ luó qí bù  jīn bì huī huánɡ mò lì tāo qián hā qiàn róu ɡē bó

(     )(    )(  )(  )(  )(   )

lǚ lǚ yōu xiānɡ  mò mínɡ qí miào yì běn zhènɡ jīnɡ  lí ba  shí chén

(    )(    )(     )(   )(  )

lǒu bào  fènɡ huánɡ  ɡē jīnɡ cǎo  shāi mǐ huā jiào zhànɡ zi  xié zi

(  )(    )(   )(  )(    )(    )(  )

ɡāo shēn mò cè  pénɡ luàn nà mèn  wēn róu yuè fēi xián qì  jiū fēn

(    )(   )(   )(  )(  )(  )(  )

shī fu hé xié  bīn bīn yǒu lǐ  wàn shuǐ qiān shān  jǐnɡ wèi xù yǔ

(  )(  )(     )(      )(  )(  )

jūn mào  rónɡ jìn yù hán jī hán jiāo pò rán méi zhī jí bǐ sài

(  )(  ) (  )(     ) (     )(  )

rì yè jiān chénɡ bēnɡ tā jīnɡ xīn dònɡ pò xī ní chōnɡ fēnɡ

(      ) (    )(     )(   )(   )

pī bō zhǎn lànɡ bēn ténɡ bù xī qì zhuànɡ shān hé  zhē dǎnɡ bì jìnɡ

(     )(     )(     )(  )(  )

bǐ yù  chuán cānɡ yè shēn rén jìnɡ  bù jiǎ sī suǒ  huì shēnɡ huì sè

(  )(   )(      )(    )(    )

shuǐ shān rónɡ máo  dì tǎn cì huái lín  qī xī shú xī pū lēnɡ lēnɡ

(    )(    )(   )(     )(  )(  )(     )

shēn jiàn pái kōnɡ ér zhì hū pénɡ yǐn bàn tānɡ sháo xī ɡài 

(    )(    )(    )(   )(    )